Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

I. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000039600. Kapitał zakładowy spółki równy jest 450 000 PLN.

II. Szkolenia

Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.compendium.pl lub faksem, stosując formularz w formacie PDF, dostępny również na stronie. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

V. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania.
W przypadku szkoleń z tabletami CTAB ich koszt jest zawarty w cenie szkolenia.

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 40% ceny szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia tj. 60 % ceny szkolenia w terminie 7 dni po odbyciu szkolenia.

Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VII. Rabaty

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
Ceny szkoleń z tabletami CTAB nie podlegają rabatom, w przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

IX. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Compendium Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, ma on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidulanym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi, której podlega reklamacja lub też inne formy ustalone indywidulanie.

Pobierz regulamin szkoleń w pliku pdfAutoryzacje
Nasze szkolenia

Najnowsze szkolenia

Najbliższe szkolenia

Popularne szkolenia