Regulamin uczestnictwa w egzaminach Prometric

poniedziałek, 22 październik 2007

prometric test center

Lokalizacje

Kraków, ul. Tatarska 5
Warszawa, ul. Bielska 17

Egzaminy można zdawać w dni robocze w godzinach 10 - 16.

Wymagania wstępne

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami producenta na stronie www.prometric.com

Zgłoszenia i rejestracja

  • Zgłoszenia na egzaminy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego (link poniżej) przesłanego w formie pliku lub skanu drogą elektroniczną na adres egzaminy@compendium.pl
  • Egzaminy można zamawiać nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia sesji (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Compendium CE Sp. z o.o.). Istnieje możliwość zdawania dowolnej liczby egzaminów w tym samym dniu.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem całości opłaty przelewem na konto Compendium:
    Numer konta PLN: 19 2490 0005 0000 4530 5733 7313

Formularz zgłoszeniowy

Odwoływanie i zmiania terminów

Egzaminy można odwoływać lub dowolnie zmieniać ich daty i godziny, nie później jednak, niż 24 godziny przed zgłoszonym wcześniej terminem i godziną ich rozpoczęcia (o ile producent nie zastrzeże inaczej).
Egzamin należy zrealizować we wskazanej w zamówieniu lokalizacji oraz w potwierdzonym przez pracownika Compendium CE dniu i godzinie. W przypadku nie przystąpienia do niego i nie odwołania w wyznaczonym terminie firma zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości zapłaty za wszystkie niezrealizowane, a zamówione przez nią w tym dniu egzaminy.

Cennik egzaminów

Informacje o cenach egzaminów można uzyskać kontaktując się telefonicznie 12 29 84 777, lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: egzaminy@compendium.pl

Przy kalkulacji cen egzaminów stosujemy stały kurs walut: 4,00 PLN za 1 USD oraz 4,50 PLN za 1 EUR.

Przebieg egzaminu

Przed rozpoczęciem sesji zdający zobowiązany jest do zapoznania się i zatwierdzenia regulaminu Prometric (Prometric Testing Center Regulations)
Sesja rozpoczyna się po podaniu przez zdającego imienia, nazwiska, przedstawieniu dwóch dokumentów identyfikacyjnych i złożeniu podpisu zgodnego z dokumentami. Można się legitymować dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją studencką, książeczką wojskową. Każdy zdający ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe w dedykowanej sali egzaminacyjnej. Egzaminy przeprowadzane są w formie testów wyboru w wyznaczonym przez danego producenta czasie.

Wyniki

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (lub upływie przewidzianego limitu czasu) aplikacja z rozwiązanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla wszystkich uczestników osoba zdająca otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu z wynikiem uzyskanym w czasie testu. W tym samym dniu wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją. Po 2-4 tygodniach od pozytywnego zakończenia danej ścieżki egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje pocztą imienny dyplom potwierdzający uzyskanie danego certyfikatu (w zależności od rodzaju egzaminu).

* Powyższy regulamin nie dotyczy egzaminów Microsoft.

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie egzaminów? Napisz do nas!* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.