Szkolenia Mile2

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie Certified Information Systems Security Manager jest przygotowane w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy do certyfikacji profesjonalistom w obszarze bezpieczeństwa informacji w szczególności w następujących obszarach:

 • zarzadzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodnością bezpieczeństwa informacji
 • Tworzenie i zarządzanie programu bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

W trakcie szkolenia dostarczana jest wiedza m.in. w 4 krytycznych obszarach bezpieczeństwa informacji, dlatego większość osób które biorą udział w szkoleniu C)ISSM to profesjonaliści ze znajomością wszystkich obszarów. Brak znajomości któregokolwiek z obszarów może zostać uzupełniony poprzez udział w naszym szkoleniu C)ISSO -  Certified Information Systems Security Officer Certification.

Po ukończeniu kursu:

Uczestnicy będą:

 • Posiadali pełną wiedzę na temat Ryzyka dla bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa, zgodności, zarządzania bezpieczeństwem
 • Posiadali wiedzę niezbędną do zarządzania najbardziej wymagającymi zagrożeniami bezpieczeństwa
 • Gotowi do wzięcia udziału w egzaminie C)ISSM

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wstęp
 2. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
  • Pierwsze pytanie
  • Przegląd zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • “Sprzedaż” powagi bezpieczeństwa informacji
  • Pierwszy priorytet dla CISM
  • Zakres i cele businessowe
  • Cel zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Korzyści z zarządzania bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie i wydajność
  • Strategia bezpieczeństwa informacji
  • Wdrożenie strategii bezpieczeństwa informacji
  • Elementy strategii
  • Cele strategii bezpieczeństwa
  • Cel bezpieczeństwa informacji
  • Definicja celów bezpieczeństwa
  • Powiązania businessowe
  • Program bezpieczeństwa informacji
  • Priorytety bezpieczeństwa informacji
  • Bezpieczeństwo v business
  • Cele program bezpieczeństwa
  • Czym jest bezpieczeństwo?
  • Integracja bezpieczeństwa
  • Program bezpieczeństwa
  • Architektura
  • Ramy bezpieczeństwa informacji
  • Użycie ram bezpieczeństwa informacji
  • Wymagany cel bezpieczeństwa
  • Dojrzałość programu bezpieczeństwa
  • Norma ISO 27001:2013
  • Przykłady innych wytycznych bezpieczeństwa
  • Rozważania dla program bezpieczeństwa
  • Elementy ryzyka i bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Koncepcja bezpieczeństwa informacji
  • Elementy programu bezpieczeństwa
  • Umowy ze stronami trzecimi
  • Rola i odpowiedzialność zarządu
  • Udział zarządu
  • Komitet sterujący
  • CISO Chief Information Security Officer
  • Odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność zarządzających
  • Odpowiedzialność kadry IT
  • Bezpieczeństwo scentralizowane v zdecentralizowane
  • Audyt i zapewnienie bezpieczeństwa
  • Ocena programu bezpieczeństwa
  • Właściwe elementy oceny
  • Key Performance Indicators (KPIs)
  • Bezpieczeństwo End to End
  • Narzędzia korelacji
  • Raport i zgodność
  • Regulacje i standardy
  • Efekty regulacji
  • Raportowanie i analiza
  • Etyka
  • Standardy etyczne
  • Odpowiedzialność etyczna
  • Praktyczne pytania
 3. Zgodność i zarządzanie ryzykiem informacji
  • Klasyfikacja zasobów informacyjnych
  • Role i odpowiedzialności
  • Rozważania na temat klasyfikacji informacji
  • Regulacje i prawo
  • Szacowanie zasobów
  • Proces szacowania
  • Ochrona informacji
  • Ochrona zasobów informacyjnych
  • Definicja ryzyka
  • Ochrona informacji
  • Dlaczego ryzyko jest ważne
  • Definicja zarządzania ryzykiem
  • Założenia zarzadzania ryzykiem
  • Przegląd zarządzania ryzykiem
  • Definicja ryzyka środowiskowego
  • Zagrożenia dla informacji I systemów informacyjnych
  • Analiza zagrożeń
  • Agregacja ryzyka
  • Kaskada ryzyka
  • Identyfikacja podatności
  • Efekt wpływu ryzyka
  • Proces zarzadzania ryzykiem
  • Metodologia oceny ryzyka
  • Annualized Loss Expectancy (ALE)
  • Jakościowa ocean ryzyka
  • Technika gromadzenia danych
  • Rezultaty szacowania ryzyka
  • Zależności oceny ryzyka oraz analizy wpływu na działalność (BIA)
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Minimalizacja ryzyka i zabezpieczenia
  • Rekomendacje dla zabezpieczeń
  • Analiza kosztów zabezpieczeń
  • Schemat minimalizacji ryzyka
  • Typy i kategorie zabezpieczeń
  • Podstawy kontroli zabezpieczeń
  • Bieżąca analiza ryzyka
  • Pomiar efektywności zabezpieczeń
  • Budowa zarządzania ryzykiem (Agenda)
  • Relacje ryzyka i zmiany zabezpieczeń
  • Kontrola ryzyka w systemie zmian
  • Zarządzanie ryzykiem w trakcie SDLC
  • Analiza i monitorowanie bieżącego ryzyka
  • Audyt u zarządzanie ryzykiem
  • Ryzyko w procesach businessowych
  • Ryzyko w zarzadzaniu projektem
  • Ryzyko podczas zatrudniania
  • Wdrożenie
  • Nowy pracownik
  • Ryzyko podczas zatrudnienia
  • Ryzyko związane ze zwolnieniem
  • Ryzyko związane z dostarczaniem
  • Raportowanie do zarządu
  • Dokumentacja
  • Szkolenia i treningi
  • Szkolenie użytkowników końcowych
  • Praktyczne pytania
 4. Utworzenie I zarzadzanie programem bezpieczeństwa informacji
  • Definicja
  • Strategia bezpieczeństwa I program zależności
  • Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji
  • Ważność zarzadzania bezpieczeństwem
  • Definicje
  • Efektywne zrządzanie bezpieczeństwem
  • Przyczyny niepowodzenia program bezpieczeństwa
  • Cele programu
  • Utworzenie program bezpieczeństwa
  • Wyniki program bezpieczeństwa informacji
  • Wdrożenie
  • Zarządzanie programem bezpieczeństwa
  • Rola menadżera bezpieczeństwa informacji
  • Strategia
  • Polityka
  • Tworzenie efektywnej polityki
  • Szkolenie
  • Implementacja
  • Monitorowanie
  • Zgodność
  • Mapa wdrażania bezpieczeństwa informacji
  • Elementy system informacyjnego
  • Wyzwania we wdrażaniu program bezpieczeństwa informacji
  • Projekty i programy bezpieczeństwa
  • Tworzenie projektów i programów bezpieczeństwa
  • Planowanie projektów bezpieczeństwa
  • Wybór zabezpieczeń
  • Polityki
  • Polityka akceptowalnego użycia
  • Standardy
  • Procedury
  • Przewodniki
  • Technologia
  • Bezpieczeństwo Personelu
  • Szkolenia i wymagania umiejętności
  • Struktura organizacyjna
  • Dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa
  • Strona trzecia w dostawie bezpieczeństwa
  • Wyposażenie
  • Wyposażenie bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo środowiskowe
  • Koncepcja bezpieczeństwa informacji
  • Kontrola dostępu
  • Identyfikacja
  • Uwierzytelnianie
  • Autoryzacja
  • Rozliczalność/Audyt
  • Krytyczność
  • Wrażliwość
  • Modele bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo technologiczne
  • Technologia
  • Bezpieczeństwo komponentów technicznych
  • Bezpieczeństwo operacyjne
  • Zarzadzanie kontentem i filtrowanie
  • SPAM – Technologie
  • Bazy danych I DBMS – Technologie
  • Szyfrowanie
  • Kryptografia – technologie
  • Szyfrowanie – technologie cd.
  • Funkcja skrótu cyfrowego – technologie
  • Model OSI I komunikacja – technologie
  • Komunikacja TCP/IP – technologie
  • Systemy operacyjne – technologie
  • Firewall – technologie
  • Technologie bezpieczeństwa
  • Procesy I polityki wykrywania włamań
  • System wykrywania włamań
  • IDS/IPS
  • Łamanie haseł
  • Ocena podatności
  • Testy penetracyjne
  • Przegląd bezpieczeństwa trzeciej strony
  • Integracja procesów cyklu życia
  • Bezpieczeństwo w umowach zewnętrznych
  • Implementacja program bezpieczeństwa
  • Podejście bazujące na fazach
  • Wyzwania związane z implementacją
  • Ocena program bezpieczeństwa
  • Pomiar ryzyka I utraty bezpieczeństwa informacji
  • Pomiar efektywności technicznego programu bezpieczeństwa
  • Pomiar efektywności zarządzania bezpieczeństwem
  • Zarządzanie projektem bezpieczeństwa
  • Przegląd zgodności bezpieczeństwa
  • Praktyczne pytania
 5. Incydenty bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie
  • Cele treningu
  • Definicje
  • Cele zarządzania i odpowiedzi na incydent
  • Czym jest incydent – umyślny
  • Czym jest incydent – nieumyślny
  • Historia incydentów
  • Tworzenie planów odpowiedzi i odtwarzania
  • Zarządzanie incydentami i odpowiedzią
  • Ważność zarządzania incydentami i odpowiedzią
  • Funkcje odpowiedzi na incydent
  • Odpowiedzialność menadżera zarządzania incydentem
  • Zaangażowanie kierownictwa
  • Stan pożądany
  • Uzgodniona strategia zarzadzania incydentami
  • Przygotowanie
  • Ochrona
  • Wykrycie
  • Triage
  • Odpowiedź
  • Elementy planu zarządzania incydentem
  • Komunikacja kryzysowa
  • Wyzwania dla tworzenia I zarządzania incydentami
  • Plan
  • Personel
  • Umiejętności zespołu
  • Koncepcja i technologie bezpieczeństwa
  • Organizacja, szkolenie oraz wyposażenie dla zespołu
  • Obsługa
  • Wartość dodana
  • Pomiar wydajności
  • Przegląd bieżącego stanu zarządzania incydentami
  • Zgodność
  • Audyty
  • Analiza pominięć – podstawa analizy zarządzania incydentami
  • Kiedy incydent powstanie
  • Podczas incydentu
  • Strategie powstrzymania
  • “Pudełko bitwy”
  • Identyfikacja I ochrona dowodów
  • Przegląd po incydencie
  • Plany odtwarzania po incydencie
  • Proces odtwarzania
  • Tworzenie BCP I DRP
  • Tworzenie planów
  • Strategia odzyskiwania
  • Strony w odzyskiwaniu
  • Komunikacja podczas odzyskiwania
  • Wymagania informowania
  • Zespół odzyskiwania
  • Ubezpieczenie
  • Testowanie planów odzyskiwania i odtwarzania
  • Typy testów
  • Rezultaty testów
  • Plany utrzymania
  • Szkolenie w ramach BCP I DRP
  • Praktyczne pytania
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Szkolenie C)ISSM zostało utworzone w celu szkolenia I certyfikacji menadżerów bezpieczeństwa informacji którzy posiadają doświadczenie w zakresie ryzyka systemów informacyjnych, bezpieczeństwa, zarzadzania incydentami I zgodnością systemów. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego doświadczenia w jednym lub więcej obszarów szkolenia , rekomendujemy udział w szkoleniu C)ISSO - Certified Information Systems Security Officer Certification.  To jest specjalistyczny kurs, który pozwala na nabycie wiedzy niezbędnej do uczestnictwa w szkoleniu.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Mile2.

Kurs ten przygotowuje do egzaminu  Certified Information Systems Security Manager, który jest dostępny za pośrednictwem internetowego system oceny i certyfikacji Mile2 pod adresem www.mile2.com. Czas trwania egzaminu wynosi 2 godziny, zawiera on 100 pytań z opcją wielokrotnego wyboru.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia C)ISSM - Certified Information Systems Security Manager otrzyma bezpłatny voucher dostępu do egzaminu.

Prowadzący

Certyfikowany trener Mile2.

Informacje dodatkowe

Również rekomendujemy szkolenia oraz certyfikaty:

 • C)ISRM Information Systems Security Risk Manager
 • C)ISSA Information Systems Security Auditor

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Bezpieczeństwo


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA 4900 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia Mile2

Harmonogram szkoleń Mile2