Regulamin uczestnictwa w egzaminach Microsoft

wtorek, 20 wrzesień 2011

Lokalizacje:
  • Compendium CE, Kraków, ul. Tatarska 5 (Egzaminy można zdawać w dni robocze w godzinach od 10 do 16)
  • Compendium CE, Warszawa, ul. Bielska 17 (Egzaminy można zdawać w dni robocze w godzinach od 9 do 16.30)
Wymagania wstępne:

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami producenta na stronie Pearson VUE

Zgłoszenia i rejestracja:
  • Zgłoszenia na egzaminy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego na egzaminy Microsoft
  • Wypełniony formularz (w formie skanu lub pliku) należy przesłać drogą mailową na adres egzaminy@compendium.pl
  • Egzaminy można zamawiać nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia sesji (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Compendium CE Sp. z o.o.). Istnieje możliwość zdawania dowolnej liczby egzaminów w tym samym dniu.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem całości opłaty przelewem na konto Compendium:
  • Numer konta PLN: 19 2490 0005 0000 4530 5733 7313
  • Egzamin należy zrealizować we wskazanej w zamówieniu lokalizacji oraz w potwierdzonym przez pracownika Compendium dniu i godzinie.
  • W przypadku nie przystąpienia do niego i nie odwołania w wyznaczonym terminie firma zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości zapłaty za wszystkie niezrealizowane, a zamówione przez nią w tym dniu i godzinie egzaminy.
Odwoływanie i zmiana terminów

Egzaminy można odwoływać lub dowolnie zmieniać ich daty i godziny, nie później jednak, niż 6 dni roboczych przed zgłoszonym wcześniej terminem i godziną ich rozpoczęcia (o ile producent nie zastrzeże inaczej). Po tym terminie w przypadku zmiany naliczana jest opłata dodatkowa w kwocie 12,5% od ceny egzaminu. Egzamin należy zrealizować we wskazanym w zamówieniu dniu. W przypadku nie przystąpienia do niego i nie odwołania w wyznaczonym terminie firma zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości zapłaty za wszystkie niezrealizowane a zamówione przez nią w tym dniu egzaminy.

Cennik: Informacje o cenach egzaminów można uzyskać kontaktując się telefonicznie 12 29 84 777, lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: egzaminy@compendium.pl
Przy kalkulacji cen egzaminów stosujemy stały kurs walut: 4,00 PLN za 1 USD oraz 4,50 PLN za 1 EUR.
Przebieg egzaminu: Przed rozpoczęciem sesji zdający zobowiązany jest do zapoznania się i zatwierdzenia regulaminu Pearson VUE. Sesja rozpoczyna się po podaniu przez zdającego imienia, nazwiska, przedstawieniu dwóch dokumentów identyfikacyjnych i złożeniu podpisu zgodnego z dokumentami.
Można legitymować się dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją studencką lub książeczką wojskową. Każdy zdający ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe w dedykowanej sali egzaminacyjnej. Egzaminy przeprowadzane są w formie testów wyboru w wyznaczonym czasie.
Wyniki: Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (lub upływie przewidzianego limitu czasu) aplikacja z rozwiązanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla wszystkich uczestników osoba zdająca otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu z wynikiem uzyskanym w czasie testu. W tym samym dniu wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją. Certyfikat w formie elektronicznej jest dostępny po zalogowaniu się na MCP member site przy użyciu MCP ID oraz Access Code. Na tym profilu istnieje również możliwość zamówienia odpłatnie jego papierowej wersji.
Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie egzaminów? Napisz do nas!* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.