1. Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.compendium.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.compendium.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. "zgody milczącej" Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.compendium.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Wiążące oświadczenia Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów - w formie pisemnej.

  2. Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. informuje, że treść i forma witryny www.compendium.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

  3. Uprzejmie informujemy, że znak graficzny "Compendium" jest znakiem towarowym Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Inne znaki zamieszczone na witrynie www.compendium.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.

Sporządzono: lipiec 2006 r.