Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

 
I.
Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000039600. Kapitał zakładowy spółki równy jest 450 000 PLN.
 
II.
Szkolenia
Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 
III.
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.compendium.pl lub faksem, stosując formularz w formacie PDF, dostępny również na stronie. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 
IV.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. W przypadku zwrotu przez Zamawiającego boxu szkoleniowego i rezygnacji ze szkolenia nastąpi zwrot przez Compendium CE uiszczonej zaliczki.
 
V.
Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 
VI.
Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny:
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. W przypadku szkoleń z tabletami CTAB ich koszt jest zawarty w cenie szkolenia.
 
Ceny szkoleń podane są w złotych polskich (PLN). W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.Chyba że zawarte zostały inne ustalenia z Działem Handlowym Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.


Ceny szkoleń podane są w kwotach netto, podlegają one opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 
Płatność:
Zamawiający (osoba fizyczna, lub inne podmioty) który dokonał zgłoszenia, lub zawarcia umowy z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o na realizację wybranego szkolenia, zobowiązany jest do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia do uiszczenia zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia + należny podatek VAT. Chyba że inna forma, rodzaj, termin płatności został pierwotnie ustalony z Działem Handlowym Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
 
Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do usunięcia zgłoszenia oraz nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
 
W przypadku szkoleń w wersji Distance Learning wysyłka materiałów szkoleniowych (tj. materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej książki lub CTAB) nastąpi po uiszczeniu 100% zaliczki na poczet szkolenia w Compendium CE. W terminie nie późniejszym niż na 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. 100% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ma prawo rezerwacji innego terminu Distance Learning danego szkolenia w ramach uiszczonej zaliczki.
 
 
VII.
Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Ceny szkoleń z tabletami CTAB nie podlegają rabatom, w przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 
VIII.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:
  • pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
  • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.
 
IX.
Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Compendium CE są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video, fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych Uczestników. A także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i zabronione. Podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 
X.
Reklamacje
Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.