Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

 
I.
Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000039600. Kapitał zakładowy spółki równy jest 450 000 PLN.
 
II.
Szkolenia
Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 
III.
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.compendium.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza.
 
IV.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
  1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. po przez wiadomość email, lub telefonicznie.
  2. Zamawiającemu przysługuje pełny zwrot uiszczonej zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu  w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc termin od dnia wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
  3. W przypadku otrzymania przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia.
  4. Zapisy wskazane w punkcie 2 oraz 3 nie odnoszą się do sytuacji gdy uczestnik lub osoba wskazana przez Zamawiającego otrzymała materiały, lub licencji szkoleniowe przed rezygnacją przez Zamawiającego z szkolenia. Wówczas Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za zamówione szkolenie od momentu przekazania tych materiałów szkoleniowych / licencji szkoleniowych zgłoszonemu uczestnikowi szkolenia lub osobie wskazanej przez Zamawiającego.  
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
 
V.
Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 
VI.
Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny:
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. W przypadku szkoleń z tabletami CTAB ich koszt jest zawarty w cenie szkolenia.
 
Ceny szkoleń podane są w złotych polskich (PLN). W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania usługi. .Chyba że zawarte zostały inne ustalenia z Działem Handlowym Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.


Ceny szkoleń podane są w kwotach netto, podlegają one opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 
Płatność:
Zamawiający (osoba fizyczna, lub inne podmioty) który dokonał zgłoszenia, lub zawarcia umowy z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o na realizację wybranego szkolenia, zobowiązany jest do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia do uiszczenia zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia + należny podatek VAT. Chyba że inna forma, rodzaj, termin płatności został pierwotnie ustalony z Działem Handlowym Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
 
Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do usunięcia zgłoszenia oraz nieświadczenia usług dla Zamawiającego.
 
W przypadku szkoleń w wersji Distance Learning wysyłka materiałów szkoleniowych (tj. materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej książki lub CTAB) nastąpi po uiszczeniu 100% zaliczki na poczet szkolenia w Compendium CE. W terminie nie późniejszym niż na 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. 100% zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ma prawo rezerwacji innego terminu Distance Learning danego szkolenia w ramach uiszczonej zaliczki.
 
 
VII.
Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Ceny szkoleń z tabletami CTAB nie podlegają rabatom, w przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 
VIII.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl.

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:
  • pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
  • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.
 
IX.
Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Compendium CE są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub rejestracja, nagrywanie audio video, fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych Uczestników. A także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i zabronione. Podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 
X.
Reklamacje

W Compendium CE bardzo cenimy sobie dostarczanie naszych usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, dla tego tak ważne dla nas jest aby każda osoba która napotka usługi realizowane poniżej poziomu jej oczekiwań, mogła zgłosić nam wszelkie wątpliwości. Aby usprawnić i ułatwić dokonanie zgłoszenia reklamacji, uchybienia, zażalenia przygotowaliśmy poniższą ścieżkę działania:

1. Każdy z naszych pracowników (obsługa administracyjna, pracownicy działy handlowego, Trenerzy) zostali odpowiednio przeszkoleni, aby w każdej sytuacji służyć pomocą naszym Klientom. Stąd prosimy o bezpośrednie zgłoszenie każdego problemu natychmiast po jego wykryciu, dogodnej osobie z naszego personelu. Pozwoli to nam dynamicznie i bez zwłoki zareagować tak aby od razu rozwiązać powstały incydent.

2. Jeśli powyższe rozwiązanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, lub też forma bezpośrednia nie odpowiada zaistniałej sytuacji. Prosimy o skorzystanie z możliwości złożenia pisemnej reklamacji na adres mail: szkolenia@compendium.pl

Reklamacja ta musi zawierać takie informacje jak:

- Imię i nazwisko osoby reklamującej oraz usługobiorcy, uczestnika szkolenia (pozostawiamy również możliwość złożenia reklamacji anonimowo, ale wówczas zadość uczynienie staje się prawie nie możliwe, ze względu na brak możliwości zlokalizowania poszkodowanego)

- Nazwa, termin, forma realizowanej reklamowanej usługi

- Pełen, szczegółowy opis zaistniałego uchybienia, wraz z dowodami jego wystąpienia

Wciągu kolejnych 48 godzin roboczych prześlemy informację potwierdzającą otrzymanie dokumentu.

3. W terminie do 14 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, przekażemy informację dotyczące wyniku reklamacji. Przez ten okres odpowiednio przeszkolony personel zbada każdy aspekt wskazany w reklamacji jako nie spełniający właściwego poziomu usługi, sprawdzając wszelkie dowody, jak i prowadząc wywiady z personelem biorącym udział w dostarczeniu szkoleniu, egzaminu ect.

4 W wyniku rozpatrzenia reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.

5. Jeśli wynik procesu reklamacji nie jest dla Państwa zadowalający, pozostaje możliwość złożenia odwołania. Odwołanie można złożyć na zasadach tych samych co składanie reklamacji.