Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

 
I.
Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000039600. Kapitał zakładowy spółki równy jest 450 000 PLN.
 
II.
Szkolenia
Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 
III.
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.compendium.pl lub faksem, stosując formularz w formacie PDF, dostępny również na stronie. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 
IV.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie. W przypadku zwrotu przez Zamawiającego boxu szkoleniowego i rezygnacji ze szkolenia nastąpi zwrot przez Compendium CE uiszczonej zaliczki.
 
V.
Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
 
VI.
Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. W przypadku szkoleń z tabletami CTAB ich koszt jest zawarty w cenie szkolenia.

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kurs walut $ i € w Alior Bank Spółka Akcyjna, który obowiązuje w dniu zamówienia.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 40% ceny szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia tj. 60 % ceny szkolenia w terminie 7 dni po odbyciu szkolenia.

Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

W przypadku szkoleń w wersji Distance Learning wysyłka zestawów z materiałami (tj. kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem oraz materiałami szkoleniowymi w formie tradycyjnej lub CTAB) nastąpi po uiszczeniu 40% zaliczki na poczet szkolenia w Compendium CE. 40% zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie wzięcia udziału w szkoleniu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ma prawo rezerwacji innego terminu Distance Learning danego szkolenia w ramach uiszczonej zaliczki.
 
VII.
Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Ceny szkoleń z tabletami CTAB nie podlegają rabatom, w przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 
VIII.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
 
IX.
Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Compendium CE są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 
X.
Reklamacje
Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji w trybie pozytywnym dla Zamawiającego, mam on prawo do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi, zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, uzupełnienie części usługi która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie.