Nadchodzi dofinansowanie z KFS 2019 – przygotuj się !

poniedziałek, 22 październik 2018

Już tylko niespełna 2 miesiące dzielą nas od rozpoczęcia 2019 roku. Nowy rok to również nowe rozdanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Już teraz wiemy, że kwota jaka została przyznana na rok 2019 jest ponad dwukrotnie większa od ubiegłorocznej. Dlatego każdy pracodawca powinien już teraz dobrze określić swoje potrzeby szkoleniowe, wybrać konkretne autoryzowane szkolenia, przygotować plan rozwoju dla swoich pracowników, tak aby już w nowym roku, gdy Urzędy Pracy ogłoszą dynamicznie termin składania wniosków na środki z KFS być gotowym!

Szkolenia IT dofinansowane z KFS

 

Całkowita kwota dofinansowania:

180 688 000. zł - podstawowe zarezerwowane środki

45 172 000. zł - tworzy rezerwę KFS

Dofinansowanie KFS obejmuje:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • szkolenia i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Dofinansowanie ze środków KFS wyniesie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota dofinansowania na 1 Pracownika wynosi około 12 000 PLN

Uczestnicy projektu, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Okres realizacji projektu:

Od styczeń – grudzień 2019

Rekrutacja:

Wyznaczana odrębnie przez Powiatowe Urzędy Pracy, wskazując pierwszy kwartał roku jako najbardziej aktywny.

Priorytety wydatkowania środków KFS na 2019 rok:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Źródło >>

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.