Cyfrowa Gmina - Dofinansowanie dla samorządów

wtorek, 26 październik 2021

cyfrowa gmina

Projekt "Cyfrowa Gmina" to olbrzymia szansa na wyrównanie możliwości urzędów w zakresie cyfryzacji. Samorządy dzięki ogromnemu dofinansowaniu będą mogły sfinansować zakup tak potrzebnego sprzętu komputerowego jak i zadbać o EDUKACJĘ IT Urzędników, co ma bezpośredni wpływ na cyfrowebezpieczeństwo każdego z nas.

Compendium - Centrum Edukacyjne dbając o zawsze aktualna ofertę szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa jak i innych dziedzin teleinformatyki przygotowało szereg szkoleń Autoryzowanych jak i Autorskich które mogą zostać wpisane do projektu i zrealizowane przez Urzędników. Tak potrzebna w dzisiejszych czasach wysoce wykfalifikowana wiedza teraz staje się jeszcze łatwiejsza do zdobycia.

Szczegóły projektu odnajdą Państwo poniżej.

Cyfrowa Gmina

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Wielkość grantu / dofinansowania:

628 133 729,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość grantu dla gminy wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość grantu to wynosi 2 mln zł.

Do kogo projekt jest skierowany:

Jednostki Samorządu Terytorialnego / Konkurs Grantowy jest prowadzony na terenie całej Polski /.

Zgodnie z listami wnioskodawców publikowanymi w dniu ogłoszenia danej rundy konkursowej.

Przewidywana liczba wniosków grantowych to co najmniej 1 734, maksymalnie 2 477.

Co obejmuje:

Dofinansowanie dla JST udzielane w formie grantów może być przeznaczone na zadania w ramach obszarów (obszary 1 – 3 są fakultatywne, obszar 4 jest obligatoryjny):

  1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy:

   - Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej: zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”; - tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

  2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych:

   - Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

  3. EDUKACJA CYFROWA dla JST:

   Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  4. Cyberbezpieczństwo:

   - W ramach kategorii obowiązkowe / obligatoryjne będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych

Termin realizacji:

Okres realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.) Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od 01.02.2020 r. do daty

zakończenia realizacji projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu.

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków Grantowych -aplikacji do składania wniosków dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina oraz http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.